SÄÄNNÖT

Yhdistyksen säännöt (vahvistettu yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 16.5.2017)

KANTA-HÄMEEN TEKNILLINEN SEURA RY
SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Kanta-Hämeen teknillinen seura ry ja kotipaikka Hämeenlinnan kaupunki.

Tarkoitus ja toimintatapa

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä, tukea heidän yhteisiä harrastuksiaan, vaalia teekkarihenkeä, edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta sekä valvoa jäsentensä etuja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi järjestää yh-distys kokous- ja esitelmiä ym. samantapaisia tilaisuuksia, antaa neuvoja ja lausunto-ja, jakaa stipendejä ja avustuksia yhdistykselle lahjoitetuista tai sen kokoamista va-roista, tukee teknillisiä ja tieteellisiä tutkimuksia sekä toimittaa julkaisuja. Yhdistys voi nimiinsä saavuttaa oikeuksia, vastaanottaa lahjoituksia, omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, tehdä sitoumuksia, sekä kantaa ja vastata.

Jäsenyys ja jäseneksi otto

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hallituksen päätöksellä hyväksyä Kanta-Hämeen alu-eella toimiva teknillisen korkeakoulututkinnon (diplomi-insinööri, arkkitehti, teknii-kan lisensiaatti tai tekniikan tohtori) suorittanut tai vastaavan pätevyyden omaava henkilö.
Kunniajäseneksi voi yhdistys hallituksen esityksestä ja yhdistyksen vuosikokouksen hyväksymänä kutsua henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan ja teollisuuden alalla tai muiden erinomaisten ansioiden perusteella on tämän huomionosoituksen ar-voinen. Kutsumista tulee kannattaa vähintään 9/10 äänestyksessä annetuista äänistä.

Eroaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eron katso-taan astuvan voimaan heti, mutta eroava jäsen on velvollinen suorittamaan ne talou-delliset, sääntöjenmukaiset velvoitteet, jotka ovat hänelle langenneet ennen eroilmoi-tusta.

Erottaminen

Jäsenen, joka sopimattomalla käytöksellään tai muulla tavoin vahingoittaa yhdistyk-sen mainetta tai toimintaa, voi yhdistys hallituksen esityksestä erottaa, jos yhdistyk-sen kokouksessa äänestettäessä suljetuin lipuin vähintään ¾ annetuista äänistä erot-tamista kannattaa. Jäsen, joka ei täytä jäsenmaksuvelvollisuuttaan vuoden ajalta, voi-daan hallituksen päätöksellä katsoa eronneeksi.

Jäsenmaksu

Jäsenet, lukuun ottamatta kunniajäseniä, suorittavat yhdistykselle yhdistykseen liitty-essään liittymisvuoden jäsenmaksun sekä vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää vuosittain yhdistyksen vuosikokous.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa sen hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja vähintään neljä ja enintään kuusi jäsentä. Hallitus valitaan joka vuosi. Hallitus valit-see keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin hän pitää sen tarpeellise-na tai milloin 2 hallituksen jäsentä, ilmoittamalla aiheen, sitä puheenjohtajalta pyytää. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on saapuvilla.
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sih-teerin kanssa. Maksut ja yhdistyksen pankkitililtä nostettavat varat kuittaa yhdistyk-sen nimissä rahastonhoitaja.

Tilit

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne muiden hallintoa koskevien asia-kirjojen ohella ennen tammikuun loppua annettava toiminnantarkastajalle, jonka tulee helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen mennessä loppuunsaattaa tarkastus sekä palauttaa tilinpäätös ja muut asiakirjat hallitukselle toiminnantarkastuskertomuksen kera.

Kokoukset ja kokouskutsut

Yhdistys kokoontuu vähintään helmikuussa pidettävään vuosikokoukseen. Muita ko-kouksia pidetään hallituksen kutsusta tarpeen vaatiessa, tai jos vähintään 10 yhdistyk-
sen äänioikettua jäsentä sitä kirjallisesti vaatii hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on lähetettävä kirjeitse tai sähköpostitse jäsenil-le vähintään yksi (1) viikko ennen kokousta. Kokouskutsussa on mainittava kokouk-sessa käsiteltäväksi tulevat asiat.

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat
10§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Hallituksen vuosikertomus
2. Toiminnantarkastuskertomus ja tilinpäätös
3. Hallituksen vastuuvapaus
4. Hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkio
5. Yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen valinta
6. Toiminnantarkastajan ja hänen varalleen toiminnantarkastajan valinta
7. Liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
8. Käsitellään muut esille tulevat asiat, joista on jätetty hallitukselle kirjallinen esitys 14 vuorokautta ennen kokousta

Äänestykset ja päätöksenteko
11§
Äänestykset ja vaalit, lukuun ottamatta jäsenen erottamista, tapahtuvat avoimesti, jollei joku vaadi suljetuin lipuin tapahtuvaa äänestystä. Äänten langetessa tasan rat-kaisee vaalissa arpa ja muissa tapauksissa puheenjohtajan ääni.
12§
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä 1 ääni, jota ei voi valtakirjalla antaa toisen jäsenen käyttöön.
13§
Päätöstä yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta tai toiminnan lopettamisesta täytyy, jotta se voi astua voimaan, kannattaa vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joista toinen on sääntömääräinen kokous ja, joiden väliaika on vähintään 1 kuukausi.

Jälkisäädös
14§
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edis-tämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tulles-sa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.
15§
Kaikissa näissä tapauksissa, joista ei näissä säännöissä mainita, on noudatettava voi-massa olevaa yhdistyslain säännöksiä.